EMAIL : WRA.W.CONSTRUCTION@GMAIL.COM     TEL : 033-000327 / 094-6626656
วิสัยทัศน์, จุดมุ่งหมาย และโครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์
จะก้าวไปเป็นบริษัทชั้นนำ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ในด้านงานออกแบบ และงานก่อสร้างรวมไปถึง งาน Infrastructure and construction ในภาคอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการสร้างผู้ค้าร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน โดยมุ่งหวังและสนับสนุน อย่างเป็นทางการ

จุดมุ่งหมาย
• สร้างองค์กรที่มีคุณภาพ มุ่งสู่องค์กร ของความเป็นผู้นำ ในงานโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่น ๆ
• สร้างภาวะผู้นำในทุกระดับ ชั้นในสายงาน Construction และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี
• มุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตร ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
• ส่งมอบสินค้า และบริการที่ดีเยี่ยมให้กับลูกค้า และพันธมิตร
• มุ่งบริหารกิจการของบริษัทให้ได้ผลตอบแทนที่ดี และพร้อมสนับสนุนชุมชน และสังคม ให้มีความยั่งยืน


โครงสร้างองค์กร