EMAIL : WRA.W.CONSTRUCTION@GMAIL.COM     TEL : 033-000327 / 094-6626656
นโยบายความปลอดภัย
       ด้วยบริษัท วรา คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงาน จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

• ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรก ในการปฏิบัติงาน ของพนักงานทุกคน
• บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อม ให้ปลอดภัย
• บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้กิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึก ของพนักงาน เช่น การฝึกอบรมการจูงใจการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันด้านความปลอดภัยเป็นต้น
• ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติด้วยวิธีปลอดภัย
• พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
• พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน
• พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ความปลอดภัย
• บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ